පලංචිය පිළිබඳ විශේෂ expert

අවුරුදු 10 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

ස්වයංක්‍රීය පිරවුම් යන්ත්‍රය