පලංචිය පිළිබඳ විශේෂ expert

අවුරුදු 10 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

පෙට්ටි මුද්‍රා යන්ත්‍රය