පලංචිය පිළිබඳ විශේෂ expert

අවුරුදු 10 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

වර්ණ රිබන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය