පලංචිය පිළිබඳ විශේෂ expert

අවුරුදු 10 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

ද්විත්ව කුටීර රික්ත ඇසුරුම් යන්ත්‍රය