පලංචිය පිළිබඳ විශේෂ expert

අවුරුදු 10 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

අතින් මුද්‍රා තැබීමේ යන්ත්‍රය