පලංචිය පිළිබඳ විශේෂ expert

අවුරුදු 10 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

අර්ධ ස්වයංක්‍රීය මුද්‍රා යන්ත්‍රය